Regulamin

świadczenia szkoleń

I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawiera Umowę z KPKM. Klientem jest również Konsument;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
 3.  Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. KPKM – Karolina Maturska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KOSMETOLOGIA PROFESJONALNA KAROLINA MATURSKA, z siedzibą w Mysłowicach, ul. PCK, nr 51a, adres do doręczeń: Mysłowice (41-400), ul. Mikołowska, nr 8, lok. 4, e-mail: k.maturska@wp.pl;
 5. Polityka prywatności – zbiór ogólnych warunków oraz zasad przetwarzania danych osobowych i innych informacji przetwarzanych przez KPKM, dostępna pod adresem: https://www.karolinamaturska.pl
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, określający ogólne warunki sprzedaży Usług oraz zasady ich świadczenia;
 7. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze zewnętrznym, przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia lub przewidzenia, zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych, działania przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe, epidemie, kwarantanny, decyzje organów państwowych ograniczających swobodę ruchu lub działania lub w postaci zaburzeń o charakterze prywatnym, związanym z zapewnieniem prawidłowości świadczenia Usług, jak przerwy w dostawie prądu i innych czynników eksploatacyjnych, przerwy w dostawie Internetu lub połączeń cyfrowych jeżeli bez ich dopływu świadczenie Usług stało się niemożliwe lub znacznie utrudnione;
 8. Uczestnik – osoba na rzecz której świadczone są Usługi przez KPKM, uczestnicząca w szkoleniu lub kursie, oddelegowana przez Klienta.  Uczestnikiem może być również osobiście Klient;
 9. Umowa – umowa o świadczenie Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy KPKM a Klientem;
 10. Usługa – usługi świadczone przez KPKM na rzecz Klientów, zgodne z obowiązującą ofertą KPKM, polegające m.in. na świadczeniu usług z zakresu kosmetologii estetycznej oraz na przeprowadzeniu szkoleń lub kursów, w szczególności w temacie profesjonalnych zabiegów laminacji rzęs oraz brwi;
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj Usługi.

 

II. Postanowienia ogólne
 

1. Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży oraz świadczenia Usług.

2.Klient oraz Uczestnik może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej: https://www.karolinamaturska.pl

 

III. Zasady świadczenia Usług
 

1.    Usługi są świadczone na rzecz Klientów lub Uczestników, zgodnie ze złożonym Zamówieniem, w terminach uzgodnionych przez strony.

2.    Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta i Uczestnika Regulaminu i Polityki prywatności.

3.    Klient zobowiązany jest do poinformowania i zaznajomienia Uczestnika z treścią Regulaminu i Polityki prywatności w sposób przyjęty u Klienta. Za prawidłowe zaznajomienie Uczestnika z treścią Regulaminu i Polityki prywatności odpowiada Klient. KPKM umożliwia dostęp do treści Regulaminu w postaci elektronicznej za pośrednictwem strony: https://www.karolinamaturska.pl lub w postaci drukowanej na wniosek Uczestnika w dniu świadczenia Usługi.

4.    Klient ponosi pełną odpowiedzialność za Uczestników oddelegowanych do odbycia szkolenia lub kursu.

5.    KPKM może wstrzymać świadczenie Usług wobec Klienta, jak również może ograniczyć dostęp do Usług, w przypadku naruszenia przez Klienta lub Uczestnika Regulaminu lub przepisów prawa, a w szczególności, gdy:

1)    podano w trakcie Zamówienia dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

2)    dopuszczono się naruszenia dóbr osobistych;

3)    dopuszczono się innych zachowań, które zostaną uznane przez KPKM za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami współżycia społecznego lub godzące w dobre imię.

6.    Klient i Uczestnik zobowiązani są w szczególności do:

1)    postępowania w sposób zgodny z przepisami prawa, obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami współżycia społecznego;

2)    zapewnienie swych zachowaniem prawidłowe świadczenie Usług przez KPKM;

3)    uczestnictwa w szkoleniu lub kursie w sposób niezakłócający jego przeprowadzenie i nienaruszające praw osób trzecich;

4)    korzystania z wiedzy i materiałów uzyskanych w trakcie szkolenia lub kursu wyłącznie na własny użytek;

5)    powstrzymania się od powielania, dalszego udostępniania, sprzedawania, lub czerpania innych korzyści majątkowych bez uprzedniej zgody KPKM z materiałów szkoleniowych przygotowanych przez KPKM;

6)    nienaruszania praw autorskich i pokrewnych KPKM do materiałów szkoleniowych, udostępnionych w związku z świadczonymi Usługami.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy


1.    W celu zawarcia Umowy należy złożyć Zamówienia zgodnie z następującą procedurą:

1)    Klient składa Zamówienie za pośrednictwem przesyłki pocztowej, wiadomości e-mail lub rozmowy telefonicznej;

2)    Klient zapoznaje się z warunkami świadczenia Usług, w tym z treścią Regulaminu;

3)    Klient udostępnia dane do zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług, w tym dane identyfikujące Klienta, dane identyfikujące Uczestnika (jeżeli nie jest nim bezpośrednio Klient), dane do wystawienia dokumentu rozliczeniowego za Usługi, dane kontaktowe (adres e-mail lub numer telefonu);

4)    Strony uzgadniają najistotniejsze warunku Umowy – termin świadczenia Usługi, wynagrodzenie, ilość Uczestników (dot. szkolenia lub kursu);

5)    KPKM potwierdza Zamówienie Klienta, w formie odpowiadającej Zamówieniu.

2.    W celu realizacji Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych wymaganych przez KPKM.

3.    Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia Zamówienia przez KPKM.

4.    Umowa zawierana jest w języku polskim, podlega prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich.

5.    Osobę składającą Zamówienie uznaje się za prawnie umocowanego reprezentanta Klienta.

 

V. Usługi
 

1.    Usługi świadczone są bezpośrednio przez KPKM lub przez wyznaczonych do tego podwykonawców.

2.    Szkolenia i kursy odbywać się będą w miejscach wyznaczonych przez KPKM. KPKM poinformuje Klienta o dacie i miejscu szkolenia lub kursu najpóźniej na 3 dni przed datą odbycia szkolenia lub kursu.

3.    Szkolenia lub kursy przeprowadzone zostaną przez instruktora wyznaczonego przez KPKM. KPKM uprawione jest do zmiany osoby instruktora w każdym czasie – co nie wpływa na ważność Umowy lub nie jest poczytywane za naruszenie jej postanowień.

4.    Praktyczna część szkolenia lub kursu przeprowadzona zostanie na modelu (osobie) wskazanej przez KPKM.

5.    KPKM dopuszcza możliwość przeprowadzenia szkolenia lub kursu na modelu wskazanym uprzednio przed rozpoczęciem szkolenia lub kursu przez Klienta. Klient ponosi koszt i odpowiedzialność za modela wskazanego przez Klienta.

6.    KPKM zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany daty lub miejsca szkolenia lub kursu z przyczyn niezależnych od KPKM lub z uwagi na zbyt małą liczbę Uczestników lub z powodu Siły wyższej. KPKM według własnego wyboru wyznaczy nowy termin szkolenia lub kursu, bądź zwróci Klientowi wynagrodzenie.

7.    Odbycie szkolenia lub kursu skutkuje otrzymaniem przez Uczestnika imiennego certyfikatu, umożliwiającego zakup w specjalnych cenach produktów My Lamination Polska od upoważnionych do tego przedstawicieli. Certyfikat zostanie wydany w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia lub kursu i pod warunkiem uiszczenia wynagrodzenia w pełnej wysokości. Certyfikat nie uprawnia do podejmowania czynności dystrybucyjnych lub dalszych czynności odsprzedaży nabytych na podstawie certyfikatu produktów w specjalnych cenach. Naruszenie postanowień zawartych w zdaniu poprzednim skutkować może utratą certyfikatu połączoną z obowiązkiem zwrotu sumy kwot stanowiących udzielony upust.

8.    Ukończenie szkolenia lub kursu nie upoważnia do przeprowadzania przez Klienta lub Uczestnika szkoleń i kursów podobnych lub identycznych do tych organizowanych przez KPKM.

9.    Ukończenie szkolenia lub kursu w wybranym przez Klienta przedmiocie i zakresie nie obliguje KPKM do informowania Klienta o zmianach i aktualizowania wiedzy Klienta lub Uczestnika – które mogą zaistnieć w przyszłości po odbyciu szkolenia lub kursu. Wszelkie zmiany programu danego szkolenia lub kursu, jak i materiałów szkoleniowych zaistniałe po odbyciu przez Klienta lub Uczestnika szkolenia lub kursu nie mogą stanowić podstawy do żądania zwrotu ceny, odszkodowania, bądź przeprowadzenia szkolenia lub kursu aktualizacyjnego – chyba że za wynagrodzeniem odpowiadającym aktualnemu cennikowi KPKM.

 

VI. Wynagrodzenie i metody płatności
 

1.    Kwoty należnego KPKM wynagrodzenia za Usługi podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.

2.    Zapłata wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia lub kursu następuje na następujących warunkach:

1)    zaliczka w wysokości 300 zł brutto, płatna z terminem zapłaty 3 dni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż 24 h przed rozpoczęciem szkolenia lub kursu na konto bankowe KPKM;

Nr konta : 15 1140 2004  0000 3302 7022 0509

W tytule proszę wpisać : imię i nazwisko uczestnika oraz datę planowanego szkolenia

 

2)    pozostała część wynagrodzenia po odbytym szkoleniu lub kursie na konto bankowe KPKM, z terminem zapłaty 3 dni.

3      Zapłata następuje z chwilą w której środki pieniężne zostaną zaksięgowane na konto KPKM.

4      Brak zapłaty w terminie uprawnia KPKM do powstrzymania się od przeprowadzenia szkolenia lub kursu, a jeżeli opóźnienie przekroczy 7 dni do odstąpienia od Umowy, z prawem żądania kary umownej w wysokości odpowiadającej wartości zaliczki.

5      Zaliczka uiszczona przez Klienta ma charakter zaliczki bezzwrotnej jeżeli do świadczenia Usług nie doszło w skutek okoliczności za które KPKM nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku KPKM nie będzie zobowiązane do zwrotu zaliczki Klientowi.

 

VII. Zmiana terminu Usługi
 

1.    Klient uprawniony jest złożenia wniosku o zmianę terminu Usługi na który uprzednio umówiły się Strony.

2.    Wniosek o zmianę terminu winien być złożony najpóźniej na 24 h przed planowaną datą Usługi.

3.    KPKM zobowiązuje się zapewnić możliwość zmiany terminu, z uwzględnieniem harmonogramu Usług, którym związany jest wobec innych klientów.

4.    W przypadku szkoleń i kursów Klient może złożyć jeden wniosek o zmianę terminu szkolenia lub kursu.

5.    Brak możliwości odbycia szkolenia lub kursu przez Klienta w nowym zmienionym terminie poczytuje się za rezygnację ze szkolenia lub kursu z obowiązkiem zapłaty 100% wynagrodzenia.

 

VIII. Prawo do rezygnacji oraz prawo do odstąpienia od Umowy
 

1.    Klient który dokona rezygnacji ze szkolenia lub kursu:

1)    na 24 h przed planowaną datą szkolenia lub kursu – zobowiązany jest do zapłaty 50% umówionego wynagrodzenia;

2)    i nie poinformuje KPKM przed planowaną datą szkolenia lub kursu – zobowiązany jest do zapłaty 100% umówionego wynagrodzenia.

2.    KPKM może zwolnić Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia w wysokości określonej w ust. 1, zachowując jedynie wpłaconą przez Klienta zaliczkę.

3.    Na wypadek niepoinformowania KPKM przez Klienta o braku możliwości odbycia wizyty, celem świadczenia Usług innych niż odbycie szkolenia lub kursu, w umówionym terminie, najpóźniej na 12 h przed planowaną wizytą, KPKM uprawnione będzie do żądania zapłaty przez Klienta kary umownej w wysokości odpowiadającej wysokości wynagrodzenia za Usługę.
 

Dotyczy wyłącznie Konsumenta:
 

1.    Konsument który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument zawarł Umowę.

2.    Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Konsument zobowiązany jest skierować oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres KPKM lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wraz z dołączonym skanem podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail KPKM. Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi odrębny załącznik do Regulaminu.

3.    W przypadku odstąpienia od Umowy zwrotowi ulegną wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym KPKM zostanie poinformowane o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności.

4.    Jeżeli Usługa ma być świadczona przed upływem okresu 14 dni na odstąpienie od Umowy, Klient poprzez przystąpienie do Usługi, wyraża zgodę na wykonanie Usługi w okresie prawa do odstąpienia od Umowy. Zgoda na wykonanie Usługi w okresie prawa do odstąpienia od Umowy równoznaczna jest z utratą prawa do odstąpienia od Umowy po wykonanej Usłudze.

5.    Od 1 stycznia 2021 r. dodatkowo zastosowanie w ramach Regulaminu znajdzie następujące postanowienie: Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w dziale VIII stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

IX. Reklamacje dotyczące Usług
 

1.    KPKM zobowiązuje się świadczyć Usługi w sposób należyty i staranny.

2.    Reklamacje Usług Klient można składać:

1)    na piśmie na adres KPKM;

2)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail KPKM.

3.    Reklamację należy złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wykonania Usługi.

4.    KPKM ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

5.    W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia nieprawidłowości; (3) podanie danych identyfikujących i kontaktowych składającego reklamację; – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez KPKM.

6.    KPKM posiada wyłączne prawo w przedmiocie rozstrzygnięcia reklamacji i sposobu załatwienia reklamacji na wypadek jej uznania.

 

X. Prawo własności intelektualnej
 

1.    KPKM jest właścicielem lub uprawnionym do korzystania i dalszego udostępniania wszystkich materiałów udostępnianych w trakcie szkoleń lub kursów.

2.    KPKM może na wniosek Klienta lub Uczestnika udzielić zgody na powielenie lub udostepnienie materiałów własności KPKM.

3.    Materiały w których posiadanie wejdzie Klient lub Uczestnik wykorzystane mogą być na własny użytek o charakterze niekomercyjnym. KPKM udostępniając lub zezwalając na powielenie materiałów udziela niewyłącznej i ograniczonej licencji na korzystanie z materiałów, wyłącznie w obszarze własnego użytku.

4.    Korzystanie z materiałów przez Klienta lub Uczestnika w sposób sprzeczny z prawami KPKM lub podmiotów trzecich, upoważnia KPKM do żądania zaprzestania naruszeń, usunięcia skutków naruszeń oraz zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

5.    Klient oraz Uczestnik przystępując do szkolenia lub kursu oraz powielając lub w inny sposób wchodząc w posiadanie materiałów własności KPKM lub podmiotów trzecich zobowiązuje się dbać o interes KPKM lub podmiotów trzecich, respektować prawa KPKM lub podmiotów trzecich oraz nie postępować w sposób sprzeczny z prawami KPKM lub podmiotów trzecich.

6.    Na wypadek powielenia bez zgody KPKM materiałów lub korzystania z materiałów KPKM lub podmiotów trzecich poza własnym użytkiem, a w szczególności w sytuacji wykorzystywania materiałów na potrzeby własnej działalności, sprzedaży materiałów lub udostępniania osobom trzecim bez zgody KPKM, KPKM uprawnione będzie do żądania zapłaty od Klienta kary umownej w wysokości 5.000 zł, za każdy przypadek naruszenia.

7.    Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa KPKM określonego w ust. 4 oraz prawa do żądania odszkodowania ponad wysokość kary umownej za zasadach ogólnych.

 

XI. Ochrona danych osobowych
 

1.    KPKM w związku ze świadczeniem Usług na rzecz Klienta występuje w roli administratora danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych Klientów i Uczestników oraz osób trzecich, których dane udostępnił Klient.

2.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu należytego wykonania Umowy (jakim jest wykonanie obowiązków umownych, zapewnienie kontaktu, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, archiwizacja danych, rozliczenia rachunkowe, prowadzenie postępowania reklamacyjnego) z Klientem.

3.    Odbiorcami danych osobowych będą:

1)    dostawcy usług zaopatrujących KPKM w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją KPKM (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług IT);

2)    dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających KPKM w dochodzeniu roszczeń;

3)    inne podmioty świadczące na rzecz KPKM usługi lub podmioty, którym KPKM powierzył przetwarzanie danych na podstawie odrębnej umowy powierzenia.

4.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania Umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.    Podmiot którego dane osobowe przetwarza KPKM posiada, w zależności od zaistniałych okoliczności i podstawy przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

6.    Podmiot którego dane osobowe przetwarza KPKM posiada prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez KPKM, dotyczących podmiotu którego dane osobowe przetwarza KPKM, narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

7.    Podanie przez Klienta danych osobowych wymaganych w ramach danego Zamówienia jest warunkiem umownym. Podanie ich jest dobrowolne lecz niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu. Nieudostępnienie danych skutkować będzie niemożliwością zawarcia Umowy i świadczenia Usług.

8.    Wobec przetwarzania danych osobowych, w związku z korzystaniem ze strony internetowej: https://www.kosmetologiaprofesjonalna.com.pl/ obowiązują również postanowienia Polityki prywatności.

9.    Klient ponosi odpowiedzialność za dane osobowe Uczestników i osób trzecich udostępnione do KPKM. Jednocześnie Klient zobowiązany jest w chwili udostępnienia do KPKM danych zaznajomić Uczestników i osoby trzecie z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej w niniejszym rozdziale.

10. Na wypadek gdyby KPKM miał przetwarzać dane osobowe których administratorem jest Klient na jego zlecenie i w jego imieniu, Strony wiązać będą zasady przetwarzania danych osobowych określone w treści załącznika do Regulaminu.

 

XII. Postanowienia końcowe

1.    Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów ogólnych.

2.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy KPKM a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę KPKM.

3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4.    Regulamin wchodzi w życie począwszy od 1 marca 2021 r. i zastępuje w całości dotychczasowy Regulamin Szkoleń i Kursów.

5.    KPKM zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu nastąpi poprzez udostepnienie na stronie internetowej: https://www.kosmetologiaprofesjonalna.com.pl/ nowego Regulaminu.

 

 

 

Załącznik. Wzór formularza odstąpienia od Umowy.
 

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy]

 

 

1.    Adresat [w tym miejscu należy wpisać nazwę KPKM, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu i adres e-mail]:

 

........................................................................................................................................

 

2.    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od następującej umowy:

 

........................................................................................................................................

 

3.    Data zawarcia umowy:

 

........................................................................................................................................

 

4.    Imię i nazwisko uprawnionego:

 

........................................................................................................................................

 

5.    Adres uprawnionego:

 

........................................................................................................................................

 

6.    Podpis uprawnionego:

 

........................................................................................................................................

 

7.    Data wypełnienia formularza:

 

........................................................................................................................................

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

Załącznik. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 

Niniejsze zasady stanowią integralną część Umowy wiążącej KPKM i Klienta i mają zastosowanie do wszystkich sytuacji w których KPKM przetwarza w imieniu i na zlecenie Klienta dane osobowe, których administratorem jest Klient.

Na potrzeby niniejszych zasad Klient nazywany będzie Administratorem, a KPKM Podmiotem przetwarzającym.

Wyrazy pisane dużą literą pokrywają się z definicjami przedstawionymi w pkt I Regulaminu.

§ 1

1.     Klient jest administratorem danych osobowych, powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej Rozporządzeniem).

2.     Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszymi zasadami, Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

3.     Podmiot przetwarzający jest podmiotem, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia i ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w przywołanym Rozporządzeniu.

4.     W ramach Umowy Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przez Administratora i powierzonych do przetwarzania w imieniu i na zlecenie Administratora.

5.     Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w celu wskazanym przez Administratora oraz uprawniony jest udostępniać powierzone dane osobowe jedynie podmiotom do tego legitymowanym, zgodnie z celem.

§ 2

1.     Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

2.     Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

3.     Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy. 

4.     Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

5.     Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia Usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

6.     W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

7.     Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi w ciągu 24 h.

§ 3

1.     Administrator zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy.

2.     Administrator realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 7-dniowym jego uprzedzeniem.

3.     Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora nie dłuższym niż 7 dni.

4.     Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§ 4

1.     Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie jeżeli podwykonawcy spełniać będą te same kryteria co Podmiot przetwarzający. 

2.     Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

§ 5

1.     Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

2.     Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora.

§ 6

Niniejsze zasady obowiązują przez okres obowiązywania Umowy.

§ 7

1.     Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.

2.     Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia lub udostępnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Karolina Maturska

TRENER MY LAMINATION

Copyright © 2023 Karolina Maturska
Projekt i realizacja      PATSdesigner